Design a site like this with WordPress.com
Get started

Najava događaja:

Najnovije aktivnosti:O projektu

„Telo do tada” je deo četvorogodišnjeg projekta saradnje DOPODO koji finansira Kreativna Evropa, program Evropske unije, a na kome je STANICA servis za savremeni ples jedna od partnerskih organizacija.

Cilj projekta je da se ukaže na mogućnosti i domete rada u savremenom plesu, koji se odupire represivnom modelu mladalačkog tela kao referentnog tela plesa. Projekat afirmiše ples kao kulturno nasleđe, promoviše plesne prakse igrača i koreografa zrele životne dobi (te samim time i plesno iskustvo na tlu Srbije) i čini ih dostupnijim i vidljivijim umetničkoj zajednici i društvu u celini.

Galerija